Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w sklepie internetowym www.onaikryształ.pl oraz prawa i obowiązki stron tych umów.
1.2. Sklep internetowy www.onaikryształ.pl dalej: „Sklep Internetowy”, o którym mowa w pkt. 1.1., dostępny jest pod adresem internetowym: www.onaikrysztal.pl
1.3. Sklep internetowy prowadzony jest przez Aleksandrę Karmolińską, zwaną dalej: „Sprzedającym”), wykonującą/cym działalność gospodarczą, reprezentując firmę Marcin Karmoliński TEEZER z siedzibą w Warszawie, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 7, 01-115 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej 9531833447,  REGON: 092560440.
1.4. Przedmiotem działalności Sprzedającego jest sprzedaż ręcznie robionej biżuterii  (zwanej dalej łącznie: „Produktami”).
1.5. Sklep internetowy umożliwia:
1.5.1. Pozyskiwanie informacji o Produktach                                                                       
1.5.2. Składanie ofert zakupu przez korzystające z niej osoby, które dokonały rejestracji w Sklepie Internetowym (zwane dalej: „Kupującymi”).
Dostępne za pośrednictwem strony internetowej, wskazanej w pkt. 1.2., informacje, w tym opisy Produktów i oznaczenie ich cen, nie stanowią ofert w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz są jedynie zaproszeniami do złożenia przez Kupującego oferty zakupu (zwanej dalej: „Zamówieniem”).
1.6. Dokonanie przez osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego  rejestracji, o której mowa w pkt. 1.5.2., jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
1.7. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym pozyskiwania informacji o Produktach, niezbędne jest:
1.7.1. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
1.8. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać ze Sklepu Internetowego
1.9. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu.
Zamówienia, wynikłe z podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, adresu dostawy, bądź błędnego lub niedokładnego adresu e-mail.
1.10. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej z Sklepu Internetowego w tym przez filtry antyspamowe.

§2. Zamówienia

2.1. Zakupów w Sklepie Internetowym mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym w imieniu osoby prawnej bądź jednostki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, a także w imieniu dowolnej osoby trzeciej (takiej jak np. pracodawca) poprzez dokonanie zakupu oświadcza, że ma należyte umocowanie do reprezentowania tej osoby lub jednostki.
2.2. Umowa może zostać zawarta jedynie w języku polskim.
2.3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu.
2.4. Procedura składania Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.3., każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Kupującego przycisku „Kupuję i płacę”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego, iż formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo. Generuje to automatyczną odpowiedź systemu, który na adres wskazany w formularzu wysyła wiadomość e-mail o zarejestrowaniu złożenia Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania oferty zakupu nie jest równoznaczne z akceptacją oferty. Z chwilą niezwłocznego potwierdzenia przez Sprzedającego otrzymania Zamówienia, o którym mowa w dwóch poprzednich zdaniach, oferta ta wiąże Kupującego.                                             
2.4.1. Sprzedający unieważni transakcję w przypadku niezaksięgowania wpłaty po upływie 10 dni, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.
2.5. Jeżeli realizacja zakupu jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego o akceptacji oferty.
2.6. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.
2.7. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia, co do sposobów dostawy lub form płatności. Wszelkie ograniczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą każdorazowo wskazane na stronie, na której znajduje się przycisk „Kupuję i płacę”, o którym mowa w pkt. 2.4.
2.8. W wyjątkowych przypadkach (np. w razie braku Produktu w magazynie lub w razie braku możliwości zakupu Produktu przez Sprzedającego od dostawców w terminie wskazanym jako orientacyjny termin dostępności Produktu) realizacja transakcji wskazanej w Zamówieniu może nie być możliwa. W takiej sytuacji Sprzedający poinformuje Kupującego pocztą elektroniczną o zaistniałym stanie rzeczy, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.
2.9. W sytuacji opisanej w pkt. 2.8. Sprzedający zaproponuje Kupującemu:
2.9.1. unieważnienie Zamówienia (w rozumieniu pkt. 2.11.) w całości;
2.9.2. unieważnienie Zamówienia (w rozumieniu pkt. 2.11.) w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w pkt. 2.8.
2.10. W przypadku gdy Kupujący nie dokona wyboru żadnego z rozwiązań opisanych w pkt. 2.9, Sprzedający unieważni Zamówienie (w rozumieniu pkt. 2.11.) w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w pkt. 2.9. oraz zrealizuje umowę sprzedaży w pozostałej części.
2.11. Przez unieważnienie Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.9.1. oraz 2.9.2., należy rozumieć przysługujące Sprzedającemu umowne prawo odstąpienia, które niniejszym zostaje zastrzeżone. Prawo to może zostać wykonane w razie wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. 2.8., z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 2.9. i 2.10. Prawo to może zostać wykonane przez Sprzedającego w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży. Do realizacji prawa, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczy złożenie przez kupującego oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail: sklep@onaikrysztal.pl        2.12. W przypadku realizacji prawa, o którym mowa w punkcie 2.11., Sprzedawca zwraca Kupującemu wartość opłaconego Zamówienia na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

§3. Ceny i płatności

3.1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy, które są zależne od wybranego sposobu realizacji zamówienia, wartości zamówienia, przewoźnika oraz wagi Produktów. Całkowita cena wraz ze wszystkimi kosztami, w szczególności kosztami dostawy, jest podana po wypełnieniu przez Kupującego formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu, bezpośrednio przed kliknięciem przez Kupującego przycisku „Kupuję i płacę”.
3.2. do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:
3.2.1. przelew zwykły – uiszczany na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze: 82 1030 0019 0109 8534 0000 7053 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Za dzień otrzymania płatności ceny oraz kosztów dostawy uznaje się dzień otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia otrzymania płatności.                                                             3.2.2. płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego Produktów.
3.2.3. W przypadku, gdy kupujący potrzebuje faktury VAT, musi poinformować o tym fakcie Sprzedającego drogą mailową jednocześnie z zamówieniem.

§4. Dostawa

4.1. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są w jeden z następujących sposobów:
4.1.1. za pośrednictwem kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej;
4.1.2. Poprzez osobisty odbiór zamówionych Produktów przez Kupującego, pod adresem wskazanym przez Sprzedającego na terenie Warszawy;
4.2. Kupujący dokonuje wyboru jednego ze sposobów dostawy określonych w pkt. 4.1.1.-4.1.2. poprzez wybór odpowiedniej pozycji w formularzu, o którym mowa w pkt. 2.3.
4.3. osobisty odbiór, o którym mowa w pkt. 4.1.2., możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu przez Kupującego ze Sprzedającym terminu odbioru. W razie braku takiego uzgodnienia Sprzedający nie gwarantuje możliwości osobistego odbioru Produktu. W przypadku odbioru osobistego Kupujący nie ponosi kosztów dostawy.                               
4.4. Sklep Internetowy realizuje Zamówienia na terenie Polski, bądź po uzgodnieniu ze Sprzedającym indywidualnych warunków dostawy, również poza granicami Polski.          
4.5. W razie, gdyby dotrzymanie terminów dostawy było niemożliwe, Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego. W takim wypadku Kupujący może wyznaczyć Sprzedającemu dodatkowy termin, a po jego upływie może od zawartej umowy sprzedaży odstąpić.                                                                                                                
4.6. W momencie otrzymania Zamówienia, Kupujący powinien zwrócić uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności, czy nie została ona uszkodzona lub zniszczona. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki, Kupujący ma prawo żądać sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę.

§5. Prawo odstąpienia

5.1. Konsument w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży Produktu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż: dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez konsumenta, innego niż najtańszy sposób dostarczenia. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odtąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Ponadto konsument ma obowiązek dokonania zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie oświadczenia na formularzu, którego wzór jest dostępny w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (jak również jest udostępniany Konsumentowi każdorazowo przed złożeniem Zamówienia) lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej: www.onaikryształ.pl, przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres sprzedawcy wskazany w pkt. 1.3., bądź adres e-mail sklep@onaikrysztal.pl, z wyjątkiem produktów z uszkodzonym opakowaniem. Wydrukowany i własnoręcznie podpisany formularz  odstąpienia lub oświadczenie o odstąpieniu dołącza się do przesyłki zwrotnej. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  

5.2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności Konsumentowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności dokonanych przy odbiorze osobistym Konsument może wskazać numer rachunku bankowego, na który chce otrzymać zwrot. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

5.3. Prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt. 5.1., nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

5.3.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.;
5.3.2. w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
5.3.3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
5.3.4. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5.3.5. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
5.3.6. w których przedmiotem świadczenia są części, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

5.4. Sprzedający ponosi wobec konsumentów odpowiedzialność za niezgodność Produktów z umową na zasadach dotyczących rękojmi za wady określonych w ustawie – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. W razie stwierdzenia niezgodności Produktów z umową, konsument będący Kupującym, który dokonał Zamówienia Produktów, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie sklep internetowy www.onaikrysztal.pl, opisując stwierdzoną niezgodność i wskazując sposób realizacji reklamacji. Adresem właściwym do składania reklamacji jest adres wskazany w pkt. 1.3. bądź e-mail: sklep@onaikrysztal.pl

5.5. W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionych Towarów Klient ma prawo do wymiany Towaru na inny rozmiar lub model.

5.5.1. Wymianie podlegają tylko towary pełnowartościowe, które nie noszą śladów użytkowania.

5.5.2. Koszty wymiany ponosi Sprzedający, z wyłączeniem dodatkowych kosztów, wynikające z wyboru przez Konsumenta, innego niż najtańszy sposób dostarczenia.

§6. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

6.1. Sklep Internetowy przykłada szczególną wagę do poszanowania prywatności Kupujących. Respektując Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 16 lipca 2014r. Prawo telekomunikacyjne., Sklep Internetowy starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep Internetowy sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Sklepu Internetowego. W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Sklep Internetowy informuje o następujących, opisanych poniżej w pkt. 6.2. – 6.13. zasadach dotyczących ochrony danych Kupujących.
6.2. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Sklep Internetowy jest Aleksandra Karmolińska, reprezentująca TEEZER Marcin Karmoliński.
6.3. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane na podstawie zgody samych Kupujących oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia umów zawieranych przez Sprzedającego.
6.4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych Sprzedającemu jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedającym.
6.5. Dane osobowe podawane przez Kupujących będą wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Kupującymi w celu wykonania umowy oraz do innych czynności związanych z wykonaniem umowy przez Sprzedającego (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy), a także do innych prawnie uzasadnionych celów w rozumieniu RODO, w tym ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Kupującym umową sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.
6.6. Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
6.7. Sprzedający nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych Kupujących.
6.8. Dane Kupujących będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte. Dane, które przetwarzamy na podstawie zgody kupującego, będziemy przechowywać do czasu wycofania przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6.9. Kupujący mają prawo do:
6.9.1. poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych;
6.9.2. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
6.9.3. zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.

6.9.4. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;

6.9.5. dostępu do danych osobowych;

6.9.6. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Danych Osobowych.
W powyższych celach Kupujący mogą wysłać e-mail na adres e-mail: sklep@onaikrysztal,pl, bądź przesłać stosowne żądanie listem poleconym na adres wskazany w pkt. 1.3.
6.10. Sprzedający wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją Sklepu Internetowego. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
6.11. Sprzedający stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy plików „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu Internetowego, ale może ograniczyć funkcjonalność Sklepu Internetowego.

§7. Dodatkowe zastrzeżenia prawne

7.1. Zawartość Sklepu Internetowego jest chroniona prawami autorskimi.
Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć w celach innych niż niekomercyjne bez zgody uprawnionego jest zabronione.
7.2. Opisy Produktów widniejące w Sklepie Internetowym służą wyłącznie celom informacyjnym i identyfikacyjnym. Opisy te zamieszczone są w postaci skróconej.

§8. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Sklep Internetowy usług drogą elektroniczną

8.1. W razie świadczenia przez Sklep Internetowy usług drogą elektroniczną, w zakresie tych usług Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 8.8.
8.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, określone są w pkt. 1.7.

8.2.1. połączenie z siecią Internet;

8.2.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), typu Firefox, Internet Explorer lub podobna;

8.2.3. posiadanie konta poczty elektronicznej;

8.3. Zakazane jest dostarczanie przez osoby korzystające ze Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym.

8.4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia przez osobę korzystającą ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy są następujące: zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy; możliwość śledzenia statusu zamówienia.

8.5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez złożenie Sprzedającemu sporządzonego w formie pisemnej (a przesłanego na adres wskazany w pkt. 1.3.) lub przesłanego pocztą elektroniczną (na adres e-mail sklep@onaikrysztal.pl) oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, precyzującego umowę, która ulega rozwiązaniu.

8.6. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:
8.6.1. osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego; reklamację składa się w formie pisemnej (wysyłając ją na adres wskazany w pkt. 1.3.) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (wysyłając ją na adres e-mail wskazany w pkt. 8.5.);
8.6.2. reklamacja powinna zawierać:
8.6.2.1. oznaczenie usługobiorcy oraz jego adres lub adres e-mail;
8.6.2.2. oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;
8.6.2.3. uzasadnienie;
8.6.3. Sprzedający dołoży starań, aby reklamacje, o których mowa w pkt. 8.6.1. i 8.6.2., były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki;
8.6.4. po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).
8.7. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w pkt. 8.1., Sprzedający niniejszym informuje, iż:
8.7.1. korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie w tym tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tych związanych zaleca się, by osoby korzystające ze Sklepu Internetowego zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
8.7.2. Sprzedający wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca z Sklepu Internetowego pliki cookies. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach: dla ułatwienia usługobiorcy korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celach dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego usługobiorcy (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez usługobiorców. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies.
8.8. Sprzedający zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowień ust. 8.1.-8.7. nie stosuje się w odniesieniu do usługi, której on dotyczy.

8.9. Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze Strony Internetowej w formacie HTML, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

§9. Reklamacje

9.1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec konsumentów na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowanej w – Kodeksie cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.).
9.2. W przypadku umów sprzedaży, w których kupującym nie jest Konsument, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
9.3. Pod pojęciem „Konsumenta” używanym w pkt. 9.1. i 9.2. należy rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
9.4. Reklamacje (w tym również reklamacje dotyczące działania sklepu internetowego www.sklepjoanna24.pl) mogą być zgłaszane:
9.4.1. pisemnie, na adres wskazany w pkt. 1.3.;
9.4.2. e-mailem, na adres sklep@onaikrysztal.pl
Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane w czasie 14 dni.

9.5. Jeżeli Produkt ma wady, Kupującemu, o którym mowa w pkt. 9.1. przysługują następujące uprawnienia na podstawie artykułu 560 i nast. Kodeksu Cywilnego;

9.5.1. oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Produktu, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Produkt na wolny od wad, albo wadę usunie;

9.5.2. żądanie wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.

9.6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie odstąpienia od Umowy albo żądania wymiany Towaru na wolny od wad, zobowiązany jest dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres podany przez Sprzedającego drogą mailową.

§10. Postanowienia końcowe

10.1. Sprzedający stosuje Kodeks Etyki dostępny na stronie internetowej Krajowej Izby Gospodarczej, w jego brzmieniu z dnia wejścia w życie Regulaminu.
10.2. Sprzedający może zmienić Regulamin bez zgody Kupujących, bez podania przyczyn i w każdym czasie, z zastrzeżeniem pkt. 10.3. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Kupujących przed wejściem zmian w życie.
10.3. O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie internetowej: www.onaikrysztal.pl. wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na tej stronie przez okres co najmniej 14 (czternastu) kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. W razie odmowy akceptacji zmian Regulaminu, Kupujący zobowiązany jest powiadomić o tej odmowie Sprzedającego w ciągu 14 (czternastu) dni od poinformowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przy czym odmowa taka jest równoznaczna z rezygnacją Kupującego z korzystania ze Sklepu Internetowego. Brak takiej odmowy jest równoznaczny z akceptacją proponowanych przez Sprzedającego zmian Regulaminu.
10.4. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt.) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.
10.5. Wszystkie nazwy i opisy Produktów oraz logotypy poszczególnych marek używane są w celach identyfikacyjnych i mogą podlegać ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.
10.6. Wszystkie osoby korzystające ze Sklepu Internetowego mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego, skopiować treść do pliku oraz wydrukować go.